Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

MambaJazz
4614 7b3d 500
Reposted fromerq erq viacoffeebitch coffeebitch
MambaJazz
Reposted frommeem meem
MambaJazz

July 08 2015

MambaJazz

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"

July 06 2015

MambaJazz
MambaJazz
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

July 05 2015

MambaJazz
3992 6366
MambaJazz
MambaJazz
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viaAmericanlover Americanlover
MambaJazz

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers
MambaJazz
MambaJazz
5914 2482 500
"Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem genialnego człowieka.
Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest cudem."
 ~~ Tadeusz Boy-Żeleński
Reposted frombarszczowa barszczowa viacytaty cytaty
MambaJazz
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MambaJazz
MambaJazz
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

June 12 2015

MambaJazz
Reposted frombraindrops braindrops viaMigotliwa Migotliwa
MambaJazz
4328 10db 500
Reposted frompuremind puremind viaemptywardrobe emptywardrobe
MambaJazz
7643 1ce7
Reposted fromkjuik kjuik viaMigotliwa Migotliwa

June 10 2015

MambaJazz
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl